[WMNL Documenten] Notulen algemene ledenvergadering 24 maart 2012

Documenten van Wikimedia Nederland documents op lists.wmnederland.nl
Vr Apr 6 16:35:07 CEST 2012


Hierbij de voorlopige notulen van de Algemene ledenvergadering
Wikimedia Nederland van 24 maart 2012. Deze zijn ook beschikbaar op
https://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20120324.

  1 Presentie
    1.1 Aanwezig
    1.2 Verhinderd
    1.3 Machtigingen
  2 Opening
  3 Vaststellen agenda
  4 Goedkeuren notulen
  5 Activiteitenverslag 2011
  6 Jaarrekening 2011 & Verslag kascommissie 2011
  7 Instellen kascommissie 2012
  8 Planning voor 2012
  9 Aftreden huidige bestuurders
  10 Bestuursverkiezing 2012
    10.1 Kandidaten
      10.1.1 Sandra Fouconnier
      10.1.2 Cyriel Brusse
      10.1.3 Frans Grijzenhout
      10.1.4 Sarah Morassi
      10.1.5 Ziko van Dijk
      10.1.6 Paul Becherer
      10.1.7 Ad Huikeshoven
    10.2 Procedure
    10.3 Stemcommissie
    10.4 Uitslag
  11 Strategisch plan
  12 Rondvraag
  13 Sluiting

Presentie

Aanwezig

  Ad Huikeshoven
  Andre Engels
  Cock Zweegman
  Cyriel Brusse
  Edwin SuŔr
  Els Arends
  Erik Zachte
  Frans Grijzenhout
  Henk Jonker
  Jane Darnell
  Jos van Eerem
  Lodewijk Gelauff
  Maarten Dammers
  Marc Schram
  Marco Swart
  Mark Wesbeek
  Paul Becherer
  Paul Oranje
  Ronald Beelaard
  Sandra Fouconnier
  Siebrand Mazeland
  Ziko van Dijk
  Maarten Brinkerink
  Johan Mebius
  Marco van Hulten

Verhinderd

  Hay Kranen
  Jan Koll÷ffel
  Rutger MacLean
  Andre Koopal
  Dolph Kohnstamm

Machtigingen

  Hay Kranen machtigt Maarten Brinkerink
  Andre Koopal machtigt Maarten Dammers

Opening

Ziko opent de vergadering om 13:30. Stelt Marco Swart aan als voorzitter.

Vaststellen agenda

Agenda wordt vastgesteld als voorgesteld.

  13:30 Opening (5 min)
  13:35 Vaststellen agenda (5 min)
  13:40 Goedkeuren notulen (5 min)
  13:55 Activiteitenverslag 2011 (35 min)
  14:30 Jaarrekening 2011 & Verslag kascommissie 2011 (20 min)
  14:50 Pauze (10 min)
  15:00 Instellen kascommissie 2012 (10 min)
  15:10 Planning voor 2012 (15 min)
  15:25 Strategisch plan (25 min)
  15:50 Pauze (10 min)
  16:00 Aftreden huidige bestuurders (10 min)
  16:10 Bestuursverkiezing 2012 (35 min)
  16:45 Rondvraag (15 min)
  17:00 Sluiting

Goedkeuren notulen

Notulen als op https://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20111022 worden goedgekeurd.

Activiteitenverslag 2011

  Ziko maakt een vergelijking van de activiteiten in de vereniging
tussen 2008 en 2011.

  Ziko beschrijft de inspanningen van vrijwilligers, en het belang
hiervan voor het draaiende houden van de vereniging. Ook de verborgen
inspanningen, uitgelicht de boekhoudkundige inspanningen van Paul,
moeten niet vergeten worden.
  Ziko belicht ook het GLAMcamp Amsterdam en de media-aandacht in
het kader van SOPA/PIPA gerelateerde blackout van de Engelstalige
Wikipedia.
  MaartenB bespreekt inspanningen met betrekking tot GLAM. GLAMcamp
Amsterdam was een groot evenement waar 60 mensen uit 22 landen
aanwezig waren. Heeft gehouden kunnen worden, omdat we hebben besloten
een projectmanager aan te stellen. Evenement is ook tot stand gekomen
door steun van WMUK en WMF (grants voor reiskosten van deelnemers).
Voor meer zie https://meta.wikimedia.org/wiki/GLAMcamp_Amsterdam.
  Cyriel prijst de grote inzet van de vrijwilligers het afgelopen
jaar. Activiteiten waar we mee naar buiten zijn getreden zijn WPNL10
in Den Bosch met een fotohunt en een feest in de Talent Factory, na
WP10 van 13-15 januari 2011 met hackathon, workshop, en borrel bij
Amsterdam Museum, WCN 2011 in november met 140 bezoekers en 3 tracks.
  Jane stelt zichzelf voor, omdat zij vorig jaar is gekozen zonder
aanwezig te zijn tijdens de ALV. Jane doet een oproep voor een
Nederlandse coordinator Wiki Loves Monuments. Dit doordat MaartenD en
Lodewijk zich dit jaar vooral richten op de wereldwijde coordinatie
van WLM. We hebben vrijwilligers nodig voor de "Wiki Takes
<stad>"-events, het organiseren van de jury, etc. Twee vrijwilligers
geven aan dat ze willen helpen: Paul Oranje en Johan Mebius. Is
betaald door Heemschut heeft budget beschikbar gesteld waardoor we Els
Arends hebben kunnen inhuren voor
  WLM EU: In Duitsland zijn meer dan 30.000 afbeeldingen geupload
door ongeveer 1000 mensen. Voor Nederland was het ongeveer 13.500 met
60 afbeeldingen gemiddeld.
  Marco vraagt om vrijwilligers voor COSYNE voor Italiaans, Duits,
Nederland en Engels die van voetbal houden. Paul Oranje is
geinteresseerd.
    Andre Engels vraagt of er contact is met WMDE over Wikidata.
Dat is niet aan de orde gekomen.
    Lodewijk suggereert Paralympics in samenwerking met WMAU.
    Marc
  Siebrand geeft een overzicht van de ledenlijst. Op dit moment zijn
er 165 leden. Per 18 maart 2012 zijn er nog 67 leden die contributie
moeten voldoen. De tweede herinnering voor betalen contributie 2012 is
twee dagen geleden verzonden (2012-03-22).
  Siebrand geeft aan dat hij met Cyriel bezig is met de
wervingsprocedure van een Senior Operations Manager, of mogelijk
"bedrijfsleider" voor Wikimedia Nederland. Cyriel en Siebrand hebben
zo'n 25 cv's doorgenomen. WMF helpt mee in de persoon van
recruitingagent Steph Thommen. Dit heeft een hoop geld gescheeld.
Steph heeft met 8 gesproken. 2 door naar tweede ronde. Tweede ronde
loopt nu. Geen uitspraken over met wie we in gesprek zijn. In juni (?)
hebben we een voltijds bedrijsleider voor Wikimedia Nederland.
    Ronald vraagt zich af waarom deze persoon voltijd begint. Hij
vindt dat wat vreemd. Marco geeft aan dat het niet alleen gaat om het
managen van medewerkers, maar vooral ook de vrijwilligers. Siebrand
geeft aan dat we nu freelancers inhuren voor specifieke activiteiten.
Deze persoon zal een deel hiervan voor z'n rekening nemen.
    Lodewijk vraag of Siebrand nog even kort de taakomschrijving
kan behandelen, waarop Siebrand het profiel voorleest
(http://nl.wikimedia.org/wiki/Wikimedia:Vacatures#Senior_Operations_Manager).
    Er wordt gesproken over het spanningsveld tussen bestuur en personeel.
  Siebrand geeft aan dat hij techniek onder handen heeft genomen.
Onder andere de email infrastructuur. Siebrand stelt zich niet
kandidaat, maar wil wel actief blijven o.a. met ICT en WCN2012.
  Ziko bespreekt de verhoudingingen binnen de Wikimediaentiteiten
internationaal, en de spanningsvelden tussen chapters en WMF in het
bijzonder. WMF-directeur geeft de voorkeur aan gecentraliseerd
fondsenwerven. West-Europese chapters lijken in grote meerderheid
voorkeur te geven aan gedecentraliseerd fondsenwerven. Zie
https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_and_Funds_Dissemination
voor zeer veel achtergronden. Ziko bespreekt het plan voor een
Wikimedia Chapters Counsil
(https://meta.wikimedia.org/wiki/Chapters_Council ). Primaire doelen
zijn representatie, verantwoording, kennisuitwisseling en
ontwikkeling. Er zijn veel vragen over hoe de beweging internationaal
opereert.

Jaarrekening 2011 & Verslag kascommissie 2011

  Paul presenteert de jaarrekening en balans en licht deze toe.
  Ad en Ronald vormden de kascommissie. De kascommissie is tevreden
volgens Ad. Ronald heeft twee aanvullingen: Het blijkt dat er kosten
gemaakt worden bij een boekhoudkantoor (ongeveer 6000 euro) om een
papier uitgedraaid te krijgen. Ronald wil ook kwijt dat de
penningmeest uitvoerende werkzaamheden uitvoert, waardoor hij het
overzicht verliest. Er was een tijd een bedrag van een ton, die een
jaar lang niets heeft opgebracht. Daar had mee geshopt moeten worden.
    Paul geeft aan dat bij het maken van de jaarrekening en de
administratie meer komt kijken. De kosten voor de jaarrekening zijn
EUR 3000, en er zijn overige kosten gemaakt voor advies. Het
boekhoudprogramma kost ongeveer EUR 800.
    Marco geeft aan dat de ingehuurde medewerkers vast ook iets te
maken gaan krijgen met de financiele administratie.
  Erik Zachte spreekt ergernis uit over het late moment.
Kascommissie geeft aan dat is geconstateerd dat inmiddels de
spaarrekening is gevuld.
  Er wordt een vraag gesteld door Marc Schram over hoe om wordt
gegaan met conversie tussen valuta (met name USD en EUR). We proberen
zo dicht mogelijk bij de bedragen te blijven, pragmatisch te werk te
gaan en waar nodig te overleggen. Wat betreft de grant die nog op de
balans staat, dit geld is nooit naar NL gekomen, omdat het uit een
fondsenwerving is gekomen.
  Er wordt een vraag gesteld waarom niet wordt gebankiert bij
ideelere banken, maar bij ABN en ING. Paul en MarkW lichten toe dat de
huidige banken de meeste diensten aanbiedt tegen een aantrekkelijk
tarief.
  Bestuur gaat bekijken wat de mogelijkheden voor bankieren en
finanaciele zekerheden zijn, en koppelt hierover terug naar de leden.
  Uitsplitsen van kosten per activiteit worden door penningmeest op
verenigingswiki online gezet.

De jaarrekening wordt goedgekeurd en het bestuur wordt per acclamatie
decharge verleend. Ronald voegt achteraf nog toe dat er meer
financieel inzicht gegeven moet worden, omdat een reletief kleine
vereniging een erg groot budget heeft. Het zou helpen als er
duidelijker gemaakt kan worden of dankzij de WMF of een andere
entititeit gerealiseerd kan worden. Lodewijk stelt voor dit tijdens
een volgende begrotingsbehandeling te behandelen.
Instellen kascommissie 2012

Ad geeft aan niet langer beschikbaar te zijn na zes jaar. Siebrand
vraag om, en krijgt applaus voor Ad. De volgende personen vormen de
kascommissie 2012 als aangenomen door de ALV per acclamatie:

  Ronald Beelaard
  Mark Wesbeek

Na een pauze van ongeveer 10 minuten, wordt de vergadering om 15:25 voortgezet.

Planning voor 2012

Paul bespreekt de status van de planning voor 2012. Zie
http://nl.wikimedia.org/wiki/Programma_en_begroting_2012/nl. Achter op
schema liggen:

  Ontwikkelen en publiceren van standaarden m.b.t. verslaglegging
  Overwegen/doorontwikkelen van extra
'adviserende'/'specialistische' vrijwilligersposities, of adviesraad
  produceren van materialen, presentatie en gids over hoe
samenwerkingen met instellingen kunnen werken (geen concrete
voortgang)
  Bestuurshandleiding (geen concrete voortgang - URGENT)
  Aannemen en behouden van directeur (schema juli 2012)
  Enquŕtes en onderzoeken (geen concrete voortgang)

Veel activiteiten die zijn gepland zijn nog niet zover als we zouden
willen. De ambitie om alle geplande activiteiten uit te voeren is er
nog wel. Siebrand roept alle aanwezigen op om deel te nemen aan de
geplande activiteiten als daar interesse in is. Anders wordt het
lastig om de ambities te relealiseren. Tijdens de vorige ALV is
gevraagd om onderzoek te doen naar de nut en noodzaak van zelf
fondsenwerven. Deze wordt door Paul gepresenteerd en is beschikbaar op
https://nl.wikimedia.org/wiki/SWOT_Fundraiser_WMNL. Hierover wordt
gedurende 15 minuten gesproken zonder concrete uitkomsten. Wikimedia
Nederland kan buiten de FR om een eigen donateursbestand opbouwen.
Mocht WMNL niet zelf kunnen fondsenwerven, dan is het wenselijk dat
WMNL deze donateurs wel kan benaderen, om donateurs te activeren (als
editor en als actief lid).

Aftreden huidige bestuurders

Ziko bedankt vertrekkende bestuurders:

  Jane Darnell
  Siebrand Mazeland
  Maarten Brinkerink
  Marco Swart

  Ziko bedankt Jane

  Ziko bedankt Siebrand

  Ziko bedankt Maarten Brinkerink

Bestuursverkiezing 2012

Kandidaten

De volgende kandidaten hebben zich aangemeld.

Sandra Fouconnier

Ik ben Sandra Fauconnier, 38 jaar, kunsthistorica en Belg in
Nederland. Ik ben moeder van een zoon van 6 jaar, hou van fietsen,
lezen en internetten. En ik werk intussen ruim tien jaar aan
internetprojecten in de culturele sector. Op dit moment ben ik
projectleider van ArtTube - een website met video's over kunst en
design - bij Museum Boijmans Van Beuningen. Ik hou enorm van kunst en
cultuur en zet mij graag in voor het verspreiden van kennis,
schoonheid en waardevolle informatie via de publieke ruimte van het
internet. In de voorbije tien jaar heb ik Wikipedia zien uitgroeien
van een klein, experimenteel en veelbelovend initiatief tot een van de
belangrijkste en bijzonderste webprojecten ter wereld. In 2003 en 2004
was ik zelf Wikipediaan (ik schreef af en toe mee aan artikelen over
kunst op de Engelstalige Wikipedia), daarna heb ik Wikipedia vooral
passief maar met veel interesse gevolgd. Vooral de openheid van het
project, en de nadruk op open kennis en auteursrecht spreken me
bijzonder aan. Ik wil graag het werk van mijn collega Maarten
Brinkerink met verve verder zetten. Net zoals hij heb ik brede kennis
over cultuur en internet en heb ik een goed netwerk en een prima
reputatie in de Nederlandse cultuursector. Het zou voor mij een
bijzondere uitdaging en een eer zijn om me in te zetten als bestuurlid
van Wikimedia.

Cyriel Brusse

Zittend bestuurslid. Sinds 2006 ben ik actief op Wikipedia en enkele
andere projecten. In 2007 ben ik als vrijwilliger ook bij de
vereniging betrokken geraakt. Afgelopen oktober ben ik verkozen als
bestuurslid en in het half jaar dat daarop volgde, heb ik mij met name
bezig gehouden met het organiseren van diverse activiteiten, het
strategisch beleid en communicatie en de professionalisering. In het
komende jaar zou ik deze bezigheden graag willen voortzetten. Onze
vrijwilligers zijn ons grootste goed en ik wil graag helpen waar ik
kan, om de dingen die zij inzetten om vrije kennis voor iedereen
mogelijk te maken, te ondersteunen vanuit de vereniging.

Frans Grijzenhout

Frans Grijzenhout wil graag een bijdrage leveren aan verdere groei en
bloei van Wikipedia. In 2010 heb ik mijn actieve loopbaan beŰindigd
(prepensioen), maar ik heb veel energie en wil die graag inzetten voor
de Vereniging Wikimedia Nederland. Ik ben werkzaam geweest als
uitgever en als uitgeefdirecteur bij een educatieve uitgeverij. Ik heb
veel kennis hoe je informatie deelt en aantrekkelijk vormgeeft. Ik heb
veel ervaring in het organiseren en managen van grote projecten.
Vanuit dat perspectief wil ik graag het werk van alle vrijwilligers
die op Wikipedia actief zijn ondersteunen.

Sarah Morassi

Hallo allemaal! Mijn naam is Sarah Morassi, 26 jaar en heb nog nooit
iets op Wikipedia geschreven of aangepast en heb al helemaal geen
verstand van softwareontwikkelen. Kortom, ik kom niet uit de
'Wiki-wereld'. Toch stel ik me kandidaat voor het bestuur van
Wikimedia. Ik werk met veel plezier en voldoening bij het Ministerie
van OCW als beleidsmedewerker hoger onderwijs. Daar houd ik me bezig
met het hoger onderwijsbeleid van Nederland. Hoger onderwijs is goed
voor de ontwikkeling van individuen, maar draagt ook bij aan de
ontwikkeling van Nederland en de rest van de wereld. En dat geldt
eigenlijk ook voor open data, het draagt bij aan de ontwikkeling en
kennis van individuen en de maatschappij. Dat vind ik belangrijk. En
ik ben van mening ben dat kennis voor zoveel mogelijk mensen
bereikbaar zou moeten zijn. Vrije kennis is een prachtig ideaal en ik
zou graag meehelpen om dat ideaal waar mogelijk werkelijkheid te laten
worden. Ik heb in verschillende besturen gezeten, waaronder het
bestuur van de universiteitskrant in Groningen, waarin ik me zonder te
bemoeien met de inhoud van de krant, heb ingezet om het delen van
kennis mogelijk te maken. Dat zou ik ook graag bij Wikimedia doen. Ik
heb Communicatie- en Informatiewetenschappen en Nederlandse Taal en
Cultuur gestudeerd. Graag zou ik mijn communicatie-achtergrond, waar
ik in mijn huidige werk niet direct gebruik van maak, willen inzetten
voor Wikimedia. Wikimedia doet interessante dingen en zorgt voor vrije
kennis, maar te weinig mensen kennen Wikimedia. En dat is jammer. Daar
wil ik samen met jullie verandering in brengen. Gaan we er voor? P.S.
Mijn afwezigheid bij de ledenvergadering is geen blijk van
desinteresse. Ik vier de sabbat (bijbelse rustdag) die ingaat op
vrijdagavond zonsondergang en eindigt op zaterdagavond zonsondergang.

Ziko van Dijk

Zittend bestuurslid. Ik ben historicus, 39 jaar oud, Duitser en woon
al een tijdje in Nederland. Sinds 2003 doe ik mee bij Wikipedia en ben
sinds 2008 lid van Wikimedia Nederland. In april 2011 werd ik gekozen
tot bestuurslid en oefen sindsdien de functie van voorzitter uit. De
vereniging Wikimedia Nederland is aan de ene kant "de Wikipedia-club",
aan de andere kant de vereniging voor vrije kennis. Dat maakt soms een
balans nodig tussen verschillende soorten mensen met verschillende
achtergronden. Die balans vond ik altijd belangrijk om echt iets van
het grote potentieel van de Wikimedia-beweging te maken. Persoonlijk
was ik in 2011 en nu ook in begin 2012 veel bezig met de
ontwikkelingen op internationaal gebied, en ook de public relations en
het representeren van de vereniging liggen mij na aan het hart.
Continu´teit en concentratie: het werk van het in 2011 gekozen bestuur
bouwt op op het werk van de vorige besturen, maar het is wel
noodzakelijk om meer dan in het verleden erover te praten welke
activiteiten we misschien belangrijker vinden dan andere.

Paul Becherer

Zittend bestuurslid. Sinds 2006 ben ik als Wikipediaan actief (en nog
steeds) en sinds eind 2008 ben ik lid van de Vereniging Wikimedia
Nederland, waar ik inmiddels twee jaar bestuurslid ben geweest. In het
dagelijks leven ben ik wetenschappelijk softwareontwikkelaar. Ik stel
me verkiesbaar voor een derde termijn als bestuurslid, omdat ik nog
steeds enthousiast ben over deze vereniging en geloof in haar missie;
omdat ik denk dat ik daar als bestuurslid nog steeds iets aan kan
toevoegen door inzet en (inmiddels) ervaring; omdat ik denk dat het
ondanks de veranderende rol van het bestuur wel belangrijk blijft dat
daarin ook een aantal actieve Wikipedianen zitting heeft; en omdat ik
continu´teit belangrijk vind. Ik verwacht dat dit mijn laatste jaar
als bestuurslid wordt, maar wil graag dit jaar nog vanuit een
bestuursfunctie helpen om Wikimedia Nederland verder te laten groeien,
naar een vereniging die professioneel kan werken, maar die in
hoofdzaak door en voor vrijwilligers functioneert om haar
doelstellingen te verwezenlijken. Het liefste zou ik dit jaar mijn
taken als penningmeester overdragen aan een ander bestuurslid, maar ik
weet dat het geen populaire functie is, en ben zeker ook bereid nog
een jaar als penningmeester door te gaan.

Ad Huikeshoven

Ad stelt zich kandidaat tijdens de vergadering. 48 jaar, 2 dochters,
getrouwd. 6 jaar kascommissie, in de organisatie WCN meegedaan.
Econoom, verstand van boekhouden. Wil wel penningmeester worden.

Procedure

Er zijn 25 aanwezigen en twee machtigingen gegeven. In totaal zijn er
per kandidaat 27 stemmen uit te brengen. Er kan voor en tegen een
kandidaat worden gestemd. Niet stemmen is een onthouding. Een
kandidaat wordt gekozen tot bestuurder als meer dan 50 procent van de
uitgebrachte stemmen VOOR de kandidaat is.
Stemcommissie

  Andre Engels
  Jane Darnell
  Siebrand Mazeland

Uitslag

  Cyriel Brusse: 25 voor, 2 tegen
  Frans Grijzenhout: 23 voor, 1 tegen
  Paul Becherer: 26 voor, 0 tegen
  Sandra Fouconnier: 26 voor, 0 tegen
  Sarah Morassi: 17 voor, 7 tegen
  Ziko van Dijk: 27 voor, 0 tegen
  Ad Huikeshoven: 25 voor, 0 tegen

Alle kandidaten zijn gekozen in het bestuur.

Strategisch plan

Documenten: https://nl.wikimedia.org/wiki/Strategie/Strategie-teksten_maart_2012

  Erik Zachte: Mis een echte mission statement die kort en bondig
is. Huidige Wikimedia Nederland streeft naar kennisdeling door
vrijwilligers onder open licentie in Nederland en daarbuiten.
  Lodewijk Gelauff: Wil in ALV goedkeuring hebben over "5% budget is
beschikbaar voor Chapters Counsil".
  Ronald Beelaard: Wil Erik Zachte's woorden onderschrijven. Krijgt
de indruk dat het een intern gericht werkplan is dat een doel mist.
  Mark Wesbeek wil waardeirng uitspreken over wat er de afgelopen
twee jaar is opgebouwd.
  Andre Engels/Siebrand: In de volgende nieuwsbrief aandacht voor
WikimediaNL-l mailinglijst.
  Marco van Hulten: Stelt voor om nog eens te borrelen over de
mission statement.
  Maarten Dammers: De stamtafel is in het slob geraakt. Wie wil dit overnemen?
  Maarten Dammers: Promotie kalenders Wiki Loves Monuments.
  Ziko: Bedankt iedereen namens het nieuwe bestuur voor het
vertrouwen en hoopt op meer terugkoppeling op basis van communicatie.
  Maarten Brinkerink: Is blij dat er zoveel mensen aanwezig zijn
tijdens de vergadering waarop hij het bestuur verlaat.

Rondvraag

Wegens tijdgebrek is de rondvraag samengevoegd met het vorige agendapunt.

Sluiting

Marco sluit de vergadering om 17:04.


-- 
Siebrand Mazeland
Waarnemend Secretaris
Wikimedia Nederland

M: +31 6 50 69 1239
Skype: siebrand


Meer informatie over de Documents maillijst