[WMNL Strategie] Nieuw strategie document

Erik Zachte erikzachte op infodisiac.com
Zo Jun 24 00:22:07 CEST 2012


Beste allen,

http://nl.wikimedia.org/wiki/Strategie/Concept_Strategie_2013-2015_-_versie_
voor_bespreking_30_juni_2012

Het nieuwe strategie document ziet er zeker ordelijker en overzichtelijk uit
dan het vorige, waarvoor dank. De SWOT analyse bevalt me. Maar het laatste
deel kan wat mij betreft nog wel wat meer 'to the point'. Dit is voor een
deel stilistische kritiek. Ik hoop niet ik dat polemisch overkom, maar ik
zet de dingen wel graag scherp aan. 

Er is nu sprake van 6 'prioriteiten', mij lijkt dat het hier
'aandachtsgebieden' betreft. Deze aandachtsgebieden worden uitgewerkt in 25
doelen en 47 activiteiten. Doordat in de uitwerking aardig wat open deuren
zitten verwatert het geheel zo dat er nog weinig richting uit op te maken
valt. Als alles een prioriteit is is niets het. Voor een aantal doelen geldt
ook: lofwaardig streven, maar meer iets wat je als vereniging nou eenmaal
altijd goed moet regelen, dan 'hier gaan we de komende jaren het verschil
maken en dat willen we breed uitdragen'.

Veel van de doelen maken op mij dus een wat vrijblijvende indruk. Van
2015-2018 zullen veel punten overeind blijven, ook al is er vast voortgang
geboekt. En daarna ook. Als ik een strategiedocument lees wil liefst
geprikkeld worden door aansprekende vergezichten, en heldere keuzes, waar
mogelijk kwantitatief gemaakt. (om in de metafoor te blijven, de richting
maar ook de weg er naar toe, en hoe lang die is, en vooral de Y splitsingen
op de kaart). In een kleine vereniging met beperkte middelen past
bescheidenheid en realiteitszin. Ik denk dus niet dat we 25 doelen concreter
en meetbaarder moeten maken. Ik denk dat we 3 tot 7 kernpunten er uit moeten
lichten en die concreter en waar doenlijk meetbaarder moeten maken. 

============================================================================
=========

Als ik de lange lijst aan doelen doorlees en me bij elke zin afvraag "is dit
in de huidige vorm een weinig inhoudelijke stellingname" dan is het antwoord
voor mij nogal eens ja. 
Ik heb de activiteiten buiten beschouwing gelaten. 

DE COMMUNITY

1 De instroom van vrijwilligers en bewerkers is vergroot: nog meer mensen
zijn zelf actief in Wikipedia of andere activiteiten en projecten
2 Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve,
doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te
zijn en te blijven;
3 De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en
informele lijnen
4 De vrijwilligers en bewerkers voelen zich gewaardeerd om hun betrokkenheid
en voelen zich niet geremd om initiatief te tonen

Bovenstaande zijn allemaal open deuren zoals ze nu geformuleerd zijn, en
zouden voor elke vereniging moeten gelden. Belangrijk? Ja. Strategisch? Nee.

-- 

HET WERK

1 Door duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan heeft de Vereniging
relevante samenwerkingspartners in bijvoorbeeld het erfgoeddomein
gestimuleerd om kennis vrij te geven en vrije kennis te produceren.
2 Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de
kwaliteit van de Nederlandstalige Wikipedia
3 Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en
geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek.
4 WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en
beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis en zet zich in als
pleitbezorger voor de belangen van vrije kennis.
5 Informatie over het principe en de maatschappelijke baten van vrije kennis
is makkelijk toegankelijk en beschikbaar en het principe is breder bekend en
geaccepteerd

Hier zijn 1, 3 en 5 min of meer realiseerbare doelen, 2 en 4 zoals nu
geformuleerd horen in ons missiestatement en zijn in hun huidige vorm weer
voor de eeuwigheid 

-- 

DE VERENIGING

1 Belangrijke stakeholders hebben een adequaat beeld van missie, doelen en
activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een
betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner.
2 Het algemeen publiek ziet vaker dat achter de vrije encyclopedie
'Wikipedia' een goede doelen organisatie staat met naam 'Wikimedia
Nederland'
3 De Vereniging heeft een laagdrempelig en uitnodigend karakter, waarin de
leden zich betrokken voelen bij de activiteiten en bij het besturen van de
Vereniging.
4 De relatie met de leden is verstevigd en verdiept.
5 Het aantal leden is toegenomen.
6 Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden.

Punten 3-6 zijn wat mij betreft weer vulling, kan ook in de doelen van de
Oostvaarder duikvereniging. Punt 1 gaat in die richting. Bij punt 2 denk ik
dat gaat ergens over, dat kun je wel of niet doen..

Inhoudelijk over DE VERENIGING punt 2 "Het algemeen publiek ziet vaker dat
achter de vrije encyclopedie 'Wikipedia' een goede doelen organisatie staat
met naam 'Wikimedia Nederland'"
Dat ligt dicht aan tegen HET WERK punt 3 "Wikipedia is als een succesvol
voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het
grote publiek."
Nu staan die punten op gelijke hoogte, waar voor mij de laatstgenoemde
oneindig veel belangrijker is, dat is de hefboom, eerstegenoemde volgt
althans deels vanzelf. 

--

GELD:
1 Wikimedia Nederland verkrijgt een geschikt keurmerk voor goede doelen,
omdat dit een dergelijk kenmerk belangrijk blijkt voor donateurs.
2 Het aantal donateurs is toegenomen. Bestaande donateurs zijn behouden voor
de organisatie. De relatie met de huidige donateurs is verstevigd en
verdiept
3 Meerdere projecten en activiteiten zijn (mede) gefinancierd door fondsen,
subsidiegevers en sponsoren
4 Wikimedia Nederland voert de jaarlijkse fondsenwerving van de Wikimedia
Foundation opnieuw in eigen beheer uit.

1 en 4 zijn heel concreet. 2 is een open deur. 3 er tussen in.

Als er zou staan "2 Wikimedia Nederland zet er op in dat de inkomsten uit
donaties in de komende drie jaar minimaal verdrievoudigt, en reserveert
daarvoor 0.25 FTE" dan hebben we wat concreets.

--

DE WERELD 

1 Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke
Wikimedia-verenigingen, WCA en WMF
2 Tenminste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit,
zoals bijvoorbeeld Wiki Loves Monuments, wordt internationaal uitgevoerd
3 Wikimedia Nederland neemt deel aan relevante internationale activiteiten
en projecten

1 is business as usual 
2 is concreet maar als ik dat zo mag zeggen wel meer een strategisch doel
van enkel jaren terug dat heel goed uitgepakt heeft, niet echt een
vergezicht 
3 is weer heel erg een open deur  (als de activiteiten niet relevant zijn
dan liever niet nee)

--

DE ORGANISATIE
1 Een door vaste krachten bemand en door een directeur geleid
verenigingsbureau ondersteunt o.a. communicatie, uitvoering van projecten
van vrijwilligers, fondsenwerving en bestuursactiviteiten
2 Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan
duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken
en richtlijnen van WMF
3 Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere
verplichtingen na te komen én de verdere koers van de vereniging uit te
zetten en te realiseren.

Punt 1 hebben we al besloten en is al deels uitgevoerd, en wordt dat verder
in 2012, dat kan dus geen strategisch doel zijn voor 2013 en verder, zoals
het hier staat
2 inrichting van die processen lijkt me belangrijk en in de tijd afgeperkt ,
daarna is het onderhoud  
Punt 3, opnieuw: geldt dat niet altijd voor elk verenigingsbestuur ? 

Mvgr

Erik 
More information about the Strategie mailing list